Enter your keyword

Detaily přijímacího řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Termín odevzdání přihlášek pro 1. kolo – do 29. 5. 2020

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., v platném znění o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve vyšších odborných školách stanovila ředitelka školy  podmínky pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021 do VOŠ takto:

26-47-N/.. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Vzdělávací programy:

26-47-N/09 PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE,

 26-47-N/17 ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA  A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

26-47-N/23 AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA  A DISTRIBUCE SIGNÁLŮ

Výběrové řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek.
Kritériem pro přijetí bude bodové hodnocení:
1) průměrný prospěch z posledních dvou ročníků střední školy
2) průměrná známka z maturitního vysvědčení
3) potvrzení o zdravotní způsobilosti

Vzdělávací program:

26-47-N/20 INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE

Součástí výběrového řízení je talentová zkouška.

Kritériem pro přijetí bude bodové hodnocení:
1) průměrný prospěch z posledních dvou ročníků střední školy
2) průměrná známka z maturitního vysvědčení
3) potvrzení o zdravotní způsobilosti
4) výsledky talentové zkoušky

Zadání talentové zkoušky:
Studenti si budou moci vybrat jedno z osmi témat, pro které
a) vytvoří krátký film o délce jedné až dvou minut na zvolené téma (ideálně ve formátu mp4)
b) vytvoří grafiku na stranu A4, která bude spojená s filmem (leták k filmu) ve formátu PDF.
Bližší informace k talentové zkoušce  obdrží každý uchazeč dopisem na e-mailovou adresu, kterou uvede do přihlášky, do 3 pracovních dnů ode  dne doručení přihlášky ke studiu.

Pokud uchazeč neodevzdá některou z částí talentové zkoušky dle zadání, bude z přijímacího řízení vyřazen.

Vzdělávací programy: 

72-41-N/01 INFORMAČNÍ MANAGEMENT

oboru vzdělání Podniková informatika, Služby knihoven, Služby muzeí a galerií

72–41–N/03  INFORMAČNÍ MÉDIA A SLUŽBY

Výběrové řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek.

Kritéria pro přijetí ke studiu
1) nepožadujeme  potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ani potvrzení prospěchu ze střední školy
2) nutné je doložení maturitního vysvědčení

 

 

Přihlášky ke studiu:

Přihlášku ke studiu VP 26-47-N/09 Přenosové a síťové technologie naleznete ZDE.

Přihlášku ke studiu VP 26-47-N/17 Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie naleznete ZDE.

Přihlášku ke studiu VP 26-47-N/20 Interaktivní grafika a vizualizace naleznete ZDE.

Přihlášku ke studiu VP 26-47-N/23 Audiovizuální technika a distribuce signálů naleznete ZDE.

Přihlášku ke studiu VP 72-41-N/01 Informační management naleznete ZDE.

Přihlášku ke studiu VP 72-41-N/03 Informační média a služby naleznete ZDE.

U oborů Přenosové a síťové technologie, Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie, Interaktivní grafika a vizualizace, Audiovizuální technika a distribuce signálů požadujeme potvrzení lékaře.

 

Další informace Vám poskytne pracovnice studijního oddělení:  

e-mail: studijni@vosis.cz

Anna Dobošová

mobil: 778 455 365

pevná linka: 241 080 314

 

 

 

 Legislativa:

Přijímací zkoušky se v prvním kole přijímacího řízení konají nejdříve 1. června. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů. Poslední kolo přijímacího řízení se uskuteční tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno do posledního pracovního dne měsíce října. Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené vyšší odbornou školou, nejpozději však do 30. října.