Absolutorium

Termíny konání absolutoria:

25. – 26. 1. 2021

Vzdělávací program: 72-41-N/01 Informační management

Studijní skupiny: VO3I a VO3K

Okruhy k absolutoriu

Okruhy k absolutoriu

Základní informace

Vzdělávání ve vyšší odborné škole je zakončeno absolutoriem, jehož termíny konání stanovuje ředitel školy.

V případě vzdělávacího programu s délkou trvání 3 roky v časovém období od 1. do 30. června.

Absolutorium v řádném i náhradním termínu koná student, který úspěšně vykonal všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty nejpozději 1 týden před termínem stanoveným pro konání absolutoria.

Absolutorium se skládá z  bloku odborných předmětů, jehož součástí jsou otázky z předmětů  dle zaměření oboru (Teorie obvodů, Síťové technologie a Digitální technika – VO3P, Teorie obvodů, Síťové technologie a Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie – VO3Z, Teorie elektrických obvodů, 3D počítačová vizualizace a multimédia a Fotografická filnová tvorba – VO3G. Ve všech případech bude poměr počtu otázek v odborném bloku stanoven individuálně po dohodě s vedoucím závěrečné práce v závislosti na jejím tématu) a z bloku předmětů prokazujících schopnosti orientovat se a aplikovat vědomosti z anglického jazyka. Blok se skládá z předmětů  Anglický jazyk a Odborná technická angličtina, které jsou vzájemně provázané a doplňují se. Absolutorium pro obor Informační management se skládá z odborných předmětů dle zaměření a Anglického jazyka.

Součástí absolutoria všech oborů je obhajoba závěrečné práce.

Legislativní rámec:

  • Ukončování vzdělávání absolutoriem upravuje § 101 a § 102 školského zákona a § 7 až § 9  vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 279/2016 Sb.
  • Předsedu zkušební komise pro absolutorium jmenuje krajský úřad, ostatní členy komise ředitel školy.
  • Termín opravné zkoušky stanovuje zkušební komise tak, aby bylo možné ji konat do šesti měsíců od konání řádného termínu absolutoria.
  • Náhradní termín absolutoria stanovuje ředitel školy tak, aby bylo možné jej konat do čtyř měsíců od konání řádného termínu absolutoria.
  • Řádné termíny, termíny pro opravné zkoušky a náhradní termíny musí být zveřejněny nejméně 1 měsíc předem na viditelném a přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  • Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát