Termín přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení:

23.8.2024 do 12 hod.

Ředitelka vyšší odborné školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 9, Novovysočanská 280/48, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 pro tyto vzdělávací obory:

Interaktivní grafika a vizualizace (26-47-N/20) – s talentovou zkouškou

Termín odevzdání prací k talentové zkoušce je 9.9.2024 do 8:00 hod.

Kritéria pro přijetí ke studiu zůstávají stejná jako v 1. kole přijímacího řízení.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro vzdělávací program Interaktivní grafika a vizualizace nejpozději do 16.9.2024 na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole.

———

Síťové a zabezpečovací technologie (26-47-N/28)

Zaměření:

Síťové technologie

Zabezpečovací technologie

 

Informační management služeb a médií (72-41-N/04)

Zaměření:

Podniková informatika

Služby knihoven a muzeí

Média a služby

 

Přijímací řízení bude u vzdělávacích programů Síťové a zabezpečovací technologie a Informační management služeb a médií probíhat bez přijímacích zkoušek.

Kritériem pro přijetí ke studiu bude:

– bodové hodnocení průměrného prospěchu z 2. pololetí 3. ročníku střední školy a z 1. pololetí 4. ročníku střední školy,

– studium anglického jazyka na střední škole doložené vysvědčením, v případě studia jiného jazyka lze doložit certifikátem, minimální úrovně A2. Náhradou může být složení rozdílové zkoušky na naší škole v určeném termínu.

Požadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti u vzdělávacího programu:

26-47-N/28 Síťové a zabezpečovací technologie.

 

Student může doložit výsledky prospěchu jedním ze zvolených způsobů:

– současně s přihláškou zašle na studijní oddělení školy ověřené kopie vysvědčení,

– současně s přihláškou přinese originály vysvědčení na studijní oddělení školy, kde si osobně ověříme jejich pravost.

Vysvědčení musí uchazeč dodat na studijní oddělení školy nejpozději dne 23.8.2024 do 12 hod.

Na každý ze vzdělávacích programů lze v každém kole podat pouze jedna přihláška.

 

Důležité upozornění: V případě zaslání přihlášky a ověřených kopií vysvědčení poštou je rozhodující datum doručení nikoliv datum podání k přepravě.

Podmínkou přijetí ke studiu je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Absolventi zahraniční školy musí doložit osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo nostrifikaci dle § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení nejpozději do 26.8.2024 na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole.


Přijímací řízení


V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., v platném znění o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve vyšších odborných školách stanovuji podmínky pro přijímací řízení na školní rok 2024/2025 pro VOŠ takto:
 
Obor vzdělání: 26-47-N/.. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Vzdělávací programy:
26-47-N/09 PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE,
26-47-N/17 ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE,
 
Obor vzdělání: 72-41-N/.. INFORMAČNÍ SLUŽBY A KNIHOVNICTVÍ
Vzdělávací program:
72-41-N/01 INFORMAČNÍ MANAGEMENT
Zaměření:
Podniková informatika
Služby muzeí a galerií
Služby knihoven
 72-41-N/03 INFORMAČNÍ MÉDIA A SLUŽBY

Přijímací řízení bude u výše jmenovaných vzdělávacích programů probíhat bez přijímacích zkoušek.

Kritériem pro přijetí ke studiu bude:
– bodové hodnocení průměrného prospěchu z 2. pololetí 3. ročníku střední školy a z 1. pololetí 4. ročníku střední školy,
– studium anglického jazyka na střední škole doložené vysvědčením, v případě studia jiného jazyka lze doložit certifikátem, minimální úrovně A2. Náhradou může být složení rozdílové zkoušky na naší škole v určeném termínu.

Požadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti u oboru vzdělání: 26-47-N/.. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE.

Student může doložit výsledky prospěchu jedním ze zvolených způsobů:
– současně s přihláškou zašle na studijní oddělení školy ověřené kopie vysvědčení,
– současně s přihláškou přinese originály vysvědčení na studijní oddělení školy, kde si osobně ověříme jejich pravost.

Maturitní vysvědčení musí uchazeč dodat na studijní oddělení školy nejpozději dne 21.6.2024.

Na každý ze vzdělávacích programů lze v každém kole podat pouze jedna přihláška.

Důležité upozornění: V případě zaslání přihlášky a ověřených kopií vysvědčení poštou je rozhodující datum doručení nikoliv datum podání k přepravě.

Podmínkou přijetí ke studiu je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Absolventi zahraniční školy musí doložit osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo nostrifikaci dle § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
Obor vzdělání: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 26-47-N/ ..
Vzdělávací program:
26-47-N/20 INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE

Přijímací řízení proběhne absolvováním talentové zkoušky – zadání je součástí tohoto rozhodnutí. Pokud uchazeč neodevzdá některou z částí talentové zkoušky dle zadání, bude z přijímacího řízení vyřazen.

a) Kritériem pro přijetí ke studiu bude:

– bodové hodnocení průměrného prospěchu z 2. pololetí 3. ročníku střední školy a z 1. pololetí 4. ročníku střední školy.
– studium anglického jazyka na střední škole doložené vysvědčením, v případě studia jiného jazyku lze doložit certifikátem, minimální úrovně A2. Náhradou může být složení rozdílové zkoušky na naší škole v určeném termínu.

Požadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti.
Student může doložit výsledky prospěchu jedním ze zvolených způsobů:
– současně s přihláškou zašle na studijní oddělení školy ověřené kopie vysvědčení,
– současně s přihláškou přinese originály vysvědčení na studijní oddělení školy, kde si osobně ověříme jejich pravost.
Maturitní vysvědčení musí uchazeč dodat na studijní oddělení školy nejpozději dne 21.6.2024.
Důležité upozornění: V případě zaslání přihlášky a ověřených kopií vysvědčení poštou je rozhodující datum doručení nikoliv datum podání k přepravě.

b) Výsledky talentové zkoušky.

Podmínkou přijetí ke studiu je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Absolventi zahraniční školy musí doložit osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo nostrifikaci dle § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

HARMONOGRAM 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Termíny odevzdání přihlášek pro 1. kolo – do 31.5.2024.
Termín odevzdání ověřených kopií maturitních vysvědčení je 21.6.2024.
Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku studia ve školním roce 2024/2025, vzhledem k talentovým zkouškám a červnovému termínu maturitních zkoušek, bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole nejpozději dne 24.6.2024.
Důležité upozornění:
V případě zaslání přihlášky a ověřených kopií vysvědčení poštou je rozhodující datum doručení nikoliv datum podání k přepravě.
 
Po ukončení prvního kola přijímacího řízení mohou být vyhlášena další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů.

Předpokládané termíny odevzdání přihlášek pro druhé a další kola:

  1. kolo do 23.8.2024
  2. kolo do 19.9.2024
  3. kolo do 30.9.2024   

 

Další informace Vám poskytne pracovnice studijního oddělení:  
e-mail: studijni@vosis.cz
Jitka Horová, DiS.
mobil: 778 455 365
pevná linka: 241 080 314

 

Legislativa:
Přijímací zkoušky se v prvním kole přijímacího řízení konají nejdříve 1. června. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů. Poslední kolo přijímacího řízení se uskuteční tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno do posledního pracovního dne měsíce října. Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené vyšší odbornou školou, nejpozději však do 30. října.