Virtuální Realita - Orbis pictus 21. století
Název projektu CZ: Virtuální Realita – Orbis pictus 21. století

Zkrácený název projektu: VR_OP21

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012336

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_067

Název výzvy: Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Číslo prioritní osy: PO 3

Název prioritní osy: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo investiční priority: IP 1

Název investiční priority:

Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Číslo specifického cíle: SC 1, SC 2 s SC 3

Název specifického cíle:

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Datum zahájení: 12. 2019

Datum ukončení: 11. 2022

Záměrem projektu je rozvoj a zkvalitnění digitálního vzdělávání, informatického myšlení a digitální gramotnosti dětí a žáků, které zajistí každému jedinci výbavu digitálními kompetencemi. Toho bude dosaženo pomocí tvorby a zpřístupnění unikátních digitální vzdělávacích zdrojů určené pro využití v prostředí virtuální reality. Tematicky se budou tyto zdroje vztahovat k oblasti elektropohonů, tepelných motorů, průmyslové regulace, hmoty a škál světa, základů logických obvodů, pokročilých logických obvodů, základů elektro obvodů a pokročilých elektro obvodů.

Virtuální realita byla zvolena z toho důvodu, že představuje unikátní způsobu vizualizace informace, který překonává problém, jež po staletí imitoval oblast výuky technických a přírodních věd a polytechnického vzdělávání – 3D objekty se musí degenerovat na 2D schémata.  Narušuje se tak přirozené poznání věcí/stavů ze strany žáků. V důsledku vznikají nesnadno představitelná geometrická schémata a z nich plynoucí neintuitivní matematický popis; přirozené dynamické jevy se nahrazují složitými matematickými vztahy. Promítání trojrozměrných modelů ve virtuální realitě tak přináší pro celou škálu oborů prakticky nekonečné možnosti.

PODPORA UČITELŮM

PODPORA UČITELŮM

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008286 je realizován na naší škole od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021.

Projekt Podpora učitelům je financován Evropskou unií a je zaměřen na tvorbu a ověření programů pro učitele cizích jazyků na středních odborných školách a učilištích. Výstupem projektu budou proškolení pedagogičtí pracovníci tak, aby byli schopni efektivně využívat potenciál každého žáka k jeho kompetenčnímu rozvoji. Dalším výstupem projektu bude soubor interaktivních učebních materiálů – interaktivní učebnice pro efektivní výuku.
Cílem projektu je zefektivnit výuku cizích jazyků v odborných školách tak, aby byli žáci připraveni nejen na maturitní zkoušku, případě u učilišť na závěrečnou zkoušku, ale především pro komunikaci v rámci své dané studované odbornosti pro vstup na trh práce. Bude vytvořeno celkem 54 ucelených programů. Studijními a didaktickými oporami programů budou digitální materiály – interaktivní učebnice pro výuku odborného cizího jazyka pro jednotlivé obory vzdělání.

Zároveň je cílem projektu tvorba a ověření programu pro učitele cizích jazyka na středních odborných školách a učilištích. Vytvořené programy povedou k osvojení efektivních metod výuky a získání kompetencí pro výuku odborného cizího jazyka. Cílem je také proškolení učitelů cizích jazyků pro výuku odborného cizího jazyka tak, aby byli schopni vzdělávat každého žáka k co nejlepšímu využívání
jeho vlastního potenciálu k rozvoji kompetencí potřebných pro vstup na trh práce.

Naše škola je partnerem projektu.

Inovace VOV_technická oblast

Inovace VOV_technická oblast

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008047, zahájení realizace 1.5.2018.

Projekt reaguje na potřebu zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti v rámci technické sekce. Vyšší odborné vzdělávání se bude inovovat prostřednictvím zvyšování úrovně cizího jazyka, tvorbou otevřených digitálních zdrojů, modernizací metod hodnocení studentů, inovací odborné praxe, rozvojem dalšího vzdělávání a analýzou role VOV a návrhem koncepce VOV ve školském systému ČR..

 

 

Šablony VOŠIS a SŠEMI

Název projektu:         Šablony VOŠIS a SŠEMI

Číslo projektu           CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008151

Doba realizace:         1.1.2018 – 31.12.2019

Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků a studentů, a to s možností personálního posílení o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a školního kariérového poradce. Podporovány  jsou aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Od 1.ledna 2018 začal na škole fungovat Školní kariérový poradce a to jednak jako personální podpora střední školy, ale také vyšší odborné školy a také Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele a to také jako personální podpora SŠ  u VOŠ.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)
V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

 • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
 • kurz základní přípravyzaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
 • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty

Informační semináře

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i pro širokou rodičovskou veřejnost a diskutovat nad konkrétními problémy a tématy.

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde.

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

www.nidv.cz

IPZA - Inovace, praktické zkušenosti a atraktivita ve VP pro VOŠ
Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36057
Název projektu: Inovace, praktické zkušenosti a atraktivita ve vzdělávacích programech pro VOŠ (IPZA-VOŠ-2013)
Žadatel: Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky
Partner projektu: Fakulta elektrotechnická ČVUT
Doba realizace projektu: 1.7.2013 – 30.3.2015
Více informací o projektu se dozvíte ZDE.
VITESI - vizualizace technických situací
Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36058
Název projektu: Inovace vzdělávacích programu Střední školy slaboproudé elektrotechniky prostřednictvím vizualizace technických situací v elektrotechnice a IT
Žadatel: Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky
Doba realizace projektu: 1.7.2013 – 30.3.2015
Více informací o projektu se dozvíte ZDE.
Tři rozměry inovace
Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/33235
Název projektu: Tři rozměry inovace vzdělávacího procesu v moderních digitálních technologiích – názornost, atraktivita a uplatnitelnost
Žadatel: Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky
Doba realizace projektu: 1.7.2013 – 30.3.2015
Oficiální webové stránky tohoto projektu ZDE.
Centrum CEVELIT
Registrační číslo projektu: CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187
Název projektu: Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT
Žadatel: Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky
Opatření Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

Ve druhé polovině roku 2005 jsme začali pracovat na přípravě „evropského projektu“, velice náročného jak finančně, tak i z hlediska přípravných prací.

Projekt jsme podávali v lednu 2006 do JPD cíl 2 Praha v rámci priority   2 – Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území a opatření 2.1 – Zvýšení kvality partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru, vědy a výzkumu.

Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT

Jeho realizaci podpořil jako vysoce potřebný odbor školství MHMP, Úřad práce hl. m. Prahy a Úřad práce pro Prahu 9. Partnersky do projektu vstoupil CELN (Czech Efficient Learning Node) – www.celn.cz, Tesla a.s. – www.tesla.cz, Střední škola Aloyse Klara, Vídeňská, Praha 4 – www.spsaklara.cz, Fakulta elektrotechnická ČVUT, katedra telekomunikační techniky – www.cvut.cz, Městská část Praha 9 – www.praha9.cz.

30. 3. 2006 byl náš projekt Regionální radou (Zastupitelstvem hl. m. Prahy) na svém zasedání doporučen k financování. Poté jsme se urychleně pustili do postupné realizace:

 • výběrové řízení na zhotovení projektu – jak stavebního, tak projektu technologického a technického vybavení Centra CEVELIT
 • realizace projektů pro stavební povolení, zadávací dokumentaci a realizační dokumentaci
 • vyhlášení a realizace výběrového řízení na generálního dodavatele celé akce
 • žádost o stavební povolení a získání dalších potřebných náležitostí.

Generálním dodavatelem se stala pražská stavební firma Středostav a.s., stavební povolení se podařilo včas získat, takže zahájení stavebních prací mohlo proběhnout dle plánovaného harmonogramu.

Pravidelně každý týden se scházeli zástupci investora (SŠSE), generálního dodavatele a zástupci subdodavatelů dle aktuálních profesí a generálního projektanta na kontrolních dnech. Řešení specifických problémů se účastnili rovněž zástupci partnerských a dalších organizací. Příkladem je odborné poradenství paní PaedDr.Věry Kovaříkové, PhD., ředitelky Střední školy A. Klara, v otázkách invalidních spoluobčanů, či pana K. Kniewalda, zástupce CISCO akademie, v otázkách přípravy pro budoucí špičkové vybavení objektu síťovými technologiemi. Odborných poradců bylo samozřejmě více, jejich pomoc byla žádoucí hlavně v době vybavování objektu technologiemi.

Pokud se chcete dozvědět více o historii této akce, podrobnosti najdete ZDE.

Co nyní čeká v naší škole na studenty bez rozdílu věku ?

Na části hlavní budovy školy vznikla dvě nástavbová patra a jedno patro přibylo na budově dílen. Celkem škola získala 10 nových učeben, velký dělitelný konferenční sál, internetovou „kavárnu“, technické zázemí a zázemí pro externí lektory v celkové hodnotě cca 40 mil. Kč. V souvislosti s přestavbou byl přístup do budovy změněn na bezbariérový, byl postaven nový výtah a sociální zařízení upravena pro handicapované osoby na invalidním vozíku. Při přestavbě se použily technologie, které uspoří energie (např. nová okna, zateplení). Budova dostala z velké části nový kabát a celá ožila.

Od září 2008 již budou zájemci moci studovat v učebnách se špičkovým vybavením, které odpovídá nejmodernějším výukovým trendům. V budově jsou čtyři servery, multimediální třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, dataprojektory, tiskárnami, skenery a další audiovizuální technikou. Samozřejmostí jsou počítače propojené v síti včetně internetového připojení. K dispozici je nový výukový software a ve spolupráci s partnery se připravují e-learningové kurzy jak pro studenty školy, tak i pro frekventanty budoucích kurzů. Postupně budou realizovány kurzy práce s PC pro začátečníky, nabízeny budou kurzy práce s internetem a mailem, zpracování fotografií a videa. Nové moderní vybavení však umožní poskytovat vzdělávání i z oblastí síťových technologií, IP telefonie a mikroprocesorové techniky. K dispozici je rovněž videokonference pro spolupráci se špičkovými pracovišti např. na ČVUT.

Partnerství

CELN

FEL

Městská část Praha 9

InStrategy

Tesla Hloubětín

Střední školy Aloyse Klara

Škola spolupracuje s firmou KUBISTASPORT, která je zaměřená na vybavování sportovišť, tělocvičen a se školou spolupracuje v oblasti sportovního poradenství.

Víceúčelové sportoviště
Registrační číslo projektu: CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014
Název projektu: Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou
Žadatel: Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky
Opatření Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

Dne 5. 4. 2006 bylo slavnostně otevřeno Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou, které bylo vybudováno za přispění finančních zdrojů EU, státního rozpočtu a s podílem hl. m. Prahy. A jak to všechno začalo?

Využili jsme 1. výzvy k předkládání projektů v rámci JPD 2 regionu soudržnosti Praha, kterou vyhlásila Regionální rada tj . Zastupitelstvo hl. m. Prahy v září 2004, a podali jsme žádost na vybudování sportoviště s rekreační plochou. Podporu tomuto záměru vyslovil Odbor školství Magistrátu HMP i Městská část Prahy 9.

Prostor, který jsme využili, se nachází za hlavní budovou školy a byl nevyužívaný a neudržovaný.

V prostoru víceúčelového sportoviště se v současné době koná mnoho sportovních, kulturních i volnočasových aktivit. Desítky žáků školy zde tráví aktivně své přestávky, v odpoledních hodinách se tady schází zaměstnanci školy a hřiště navštěvuje veřejnost, převážně z řad spolupracujících firem a společností. Probíhají tu utkání v tenise, volejbale, nohejbale a ve stolním tenise.

Ve vymezených podvečerních hodinách využívají sportoviště k aktivnímu sportu partneři projektu a o víkendech se zde schází členové partnerské organizace MOLECHET a nacvičují historický šerm a tance, jejich novou aktivitou jsou základy lukostřelby. V uplynulé sezóně se na hřišti scházeli členové oddílů fotbalových týmů z Hanspaulky a veřejnost z obcí Hovorčovice a částí Prahy 9 – Čakovice, Miškovice a Třeboradice k volnočasovým tréninkům fotbalu a nohejbalu. Víceúčelové sportoviště využívala veřejnost pro hru tenisu, konalo se zde i několik turnajů v tomto sportu.

Na přelomu měsíců května a června 2009 v rámci náhradního programu v době konání maturitních zkoušek byl na hřišti uspořádán celoškolní turnaj v kopané. Účastnilo se ho téměř 80 žáků aktivně a cca 200 žáků a zaměstnanců školy pasivně.

Ve druhé polovině června se v areálu uskutečnil sportovní den, kterého se zúčastnilo cca 200 osob.

sportoviste

Z dalších akcí uskutečněných v průběhu uvedeného období je třeba upozornit zejména na následující:

 • Tenisový turnaj
 • Mezitřídní  utkání ve stolním tenisu
 • Tréninky sdružení  Molechet
 • Školní tělesná výchova
 • Spontánní sport žáků o velkých přestávkách a po výuce
 • Žákovské sportovní dny – fotbal, streetbal, florbal, nohejbal
 • Fotbalové utkání zaměstnanců VOŠ a SŠSE
 • Tréninky družstva hanspaulské ligy (Úderka, Odlehlá, Sokol Vysočany)
 • Tréninky streetbalu – Výtoň Ballers
 • Společenská akce učitelů se sportovními soutěžemi
 • Sport zaměstnanců  firem z okolí (nejen partnerských)
 • Tréninky školního fotbalového družstva
 • Fotbalové utkání Seifertovo gymnázium.

V letních měsících jsou prováděny drobné údržbové práce na sportovišti, probíhá kontrola stavu odpočinkové plochy a porostu.

Areál je nadále využíván i pro výuku ekologie a občanské nauky při teplém počasí, navíc sem docházejí studenti v rámci výuky jazyků.